องคมนตรีแนะอย่าแสวงผลประโยชน์เกินพอดี

องคมนตรี แนะนลท.อย่าแสวงหาผลประโยชน์เกินพอดี ใช้หลักธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ เพื่อลดความขัดแย้ง

พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้ปาฐกถา “บทบาทตลาดทุนไทยและความคาดหวังเกี่ยวกับธรรมาภิบาล และความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน” ว่า สำหรับการประกอบธุรกิจผลประโยชย์และอำนาจถือเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องการ แต่ทั้งอำนาจและผลประโยชย์จะต้องบริหารจัดการให้อยู่ในความพอดี ภายใต้หลักการธรรมภิบาล และหลักคุณธรรม ไม่แสวงหาผลประโยชน์จนเกินความพอดี จึงจะสามารถทำให้สังคมอยู่ได้ โดยไม่มีความขัดแย้ง

ซึ่งโครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่จัดขึ้นได้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต. เพื่อให้อีก13องค์กรที่เกี่ยวข้องในภาคตลาดทุน ได้มาร่วมลงนามปฏิญญา ขับเคลื่อน ตามหลักการของ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals (ซัสเทนเนเบิล)? หรือ SDG ของ องค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นหลักการสากลที่หน่วยงานในภาคตลาดทุนทั่วโลก ยึดถือปฏิบัติเป็นกลไกการดำเนินงาน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนทั้ง ด้านเม็ดเงิน และ ด้านสังคม ควบคู่กันไป

โดย กลต.ในฐานะผู้คุมกฎจะต้องรู้จักบริหารจัดการให้อยู่บนพื้นฐานที่ดี ยึดความดีเป็นที่ตั้ง และต้องไม่ทำงาน หรือ ใช้อำนาจเกินควร หรือ ทำงานใหญ่เกินตัว เพื่อให้การทำงานสามารถเดินหน้าต่อไปได้

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close