แนวทางการยกระดับอุตฯ4.0ในอาเซียน

สศอ. เตรียมจัดงานประชุมวิชาการ (Symposium) ยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ในอาเซียน พร้อมเสนอเข้าการประชุมสุดยอดอาเซียนปลายปีนี้

นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า สศอ.ได้เตรียมจัดงานประชุมนานาชาติ (Symposium) เรื่อง การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมอาเซียนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายนนี้ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 และการปรับตัวของผู้ประกอบการ และกำลังคนในภาคอุตสาหกรรม ในการรับมือ และใช้ประโยชน์จากกระแสการเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 หรือ Fourth Industrial Revolution (4IR) โดยข้อสรุปที่ได้จากการประชุมครั้งจะเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารผลลัพธ์สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียนในปลายปีนี้

โดยในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สศอ. ได้ผลักดันข้อริเริ่มเพื่อดำเนินการให้เกิดผลลัพธ์ในอาเซียน คือ การปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมอาเซียนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 (ASEAN Industrial Transformation to Industry 4.0) โดยจากผลการประเมินความพร้อมของอาเซียนต่อการเข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (Assessment of ASEAN for the Forth Industrial Revolution or 4IR) ซึ่งจัดทำโดยสำนักเลขาธิการอาเซียน ตามวิสัยทัศน์ของที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 พบว่าอาเซียนจำเป็นต้องเตรียมพร้อมในการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของ 4IR อย่างเต็มที่ในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และส่งเสริมการเติบโตอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมในการพัฒนาเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ สศอ. ได้กำหนดแผนการดำเนินงานในการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมอาเซียนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ประกอบด้วย (1) แผนการระยะเร่งด่วน คือ การจัดทำปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) เพื่อประกาศเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนในการปรับเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 (2) ในระยะกลางถึงระยะยาว ไทยจะผลักดันให้มีการดำเนินการตามแผนที่นำทาง (Roadmap) และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ASEAN Industrial Transformation to Industry 4.0 (AIT) 2020-2024 รวมทั้งการจัดตั้งกลไกขับเคลื่อนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0

 

ข่าวน่าสนใจ

Close