ประกันสังคมเผยผลตอบแทนลงทุนQ1/62

ประกันสังคม เผย สถานะเงินลงทุนของกองทุนไตรมาสแรก 1,968,975 ล้านบาท ดอกผลลงทุนสะสม 593,187 ล้านบาท

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานการบริหารการลงทุนประกันสังคม กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน ในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ช่วงระหว่างเดือนมกราคม -มีนาคม 2562 มีสถานะเงินลงทุนของกองทุนประกันสังคม ณ 31 มีนาคม 2562 มีเงินลงทุนจำนวน 1,968,975 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสมทบที่จัดเก็บจากผู้ประกันตน นายจ้าง และรัฐบาลจำนวน 1,375,788 ล้านบาท และดอกผลจากการลงทุนสะสม 593,187 ล้านบาท

โดยเงินลงทุนสามารถแบ่งออกเป็น หลักทรัพย์ที่มีความมั่งคงสูงร้อยละ 79 และหลักทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 21 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมที่กำหนดกรอบการลงทุน ในหลักทรัพย์เสี่ยงไม่เกินร้อยละ 40 และอยู่ภายใต้ค่าความเสี่ยงที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ ในไตรมาส 1 ปี 2562 ตั้งแต่มกราคม – มีนาคม 2562 สำนักงานประกันสังคมสามารถสร้างผลตอบแทนกองทุนประกันสังคมได้จำนวน 12,790 ล้านบาท

สำหรับสถานะเงินลงทุนของกองทุนเงินทดแทน ในไตรมาสที่ 1 ปี2562 ช่วงระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 สถานะเงินลงทุนของกองทุนเงินทดแทน ณ 31 มีนาคม 2562 มีเงินลงทุนจำนวน 62,999 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสมทบที่จัดเก็บจากนายจ้างจำนวน 43,015 ล้านบาท และดอกผลจากการลงทุนจำนวน 19,984 ล้านบาท โดยเงินลงทุนสามารถแบ่งออกเป็น หลักทรัพย์ที่มีความมั่งคงสูงร้อยละ 72 และหลักทรัพย์เสี่ยงร้อยละ 28

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการรับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และเพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม อย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมขอให้ผู้ประกันตนมีความเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นในการบริหารกองทุนและสร้างผลตอบแทนสะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้แก่กองทุนประกันสังคมสามารถรองรับค่าใช้จ่ายในการดูแล และพัฒนาสิทธิประโยชน์กลับคืนสู่ผู้ประกันตนทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close