ผลเลือกคกก.คุ้มครองรับงานไปทำที่บ้าน

กสร. เผย ผลเลือกคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ฝ่ายละ 3 คน มีผู้มาใช้สิทธิ 80 และ 83%

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ผลการเลือกผู้แทนผู้จ้างงานและผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อเป็นคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ฝ่ายละ 3 คน โดยมีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกผู้แทนผู้จ้างงานและผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 80 และ 83 ตามลำดับ

สำหรับผลการลงคะแนนมีรายละเอียดดังนี้
ผู้แทนผู้จ้างงาน
ลำดับที่ 1 นางสาวสรรัศมิ์ตรี พรมเสาร์
ลำดับที่ 2 นายอานนท์ จิตรมีศิลป์
ลำดับที่ 3 นางวัลลภา ธัญญพันธ์

ผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน
ลำดับที่ 1 นายสมคิด ด้วงเงิน
ลำดับที่ 2 นางณีรมล สุทธิพรรณพงศ์
ลำดับที่ 3 ผู้แทนผู้จ้างงาน นางสาวยุพิน เถิงจางวงศ์

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่แทนคณะกรรมการชุดปัจจุบันที่จะหมดวาระในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 และคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้านมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยมีหน้าที่เสนอแนะและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครอง ส่งเสริม พัฒนาผู้รับงานไปทำที่บ้าน มาตรการพัฒนาฝีมือแรงงาน มาตรการในการป้องกันการประสบอันตรายเจ็บป่วย หรือถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงาน การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้รับงานไปทำที่บ้าน รวมถึงการออกกฎกระทรวง ประกาศเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ กำหนดอัตราค่าตอบแทนในงานที่รับไปทำที่บ้าน ส่งเสริมผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทำที่บ้านในการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close