ปลัดอุตสาหกรรมมอบรางวัล TQA ปี61

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบรางวัล TQA ประจำปี 2561 ให้แก่ 13 องค์กรไทยคุณภาพ

ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขอแสดงความยินดีแก่องค์กรที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่ดำเนินกิจการทั้งในภาคการผลิตและการบริการผ่านเกณฑ์เข้ารับ “รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า บุคลากร การปฏิบัติการ หรือนวัตกรรม (TQC Plus)” และ “รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class : TQC” ประจำปี 2561 ได้สำเร็จ โดยมี 13 องค์กรไทยคุณภาพ ดังนี้
รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus : Operation) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่

•กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า (Thailand Quality Class Plus : Customer) จำนวน 1 องค์กร ได้แก่
•ธนาคารออมสิน
และรางวัลบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) จำนวน 11 องค์กร ได้แก่
•เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
•เขื่อนวชิราลงกรณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
•เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
•คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•ธนาคารอาคารสงเคราะห์
•บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
•บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด
•บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด
•บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
•มหาวิทยาลัยขอนแก่น
•โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวต่อว่า ยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน รัฐบาลมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน พร้อมกับการมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้าให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว จะต้องมีพื้นฐานที่แข็งแรงในด้านการบริหารจัดการ กล่าวคือ จะต้องเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ของภาคส่วนต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ ไม่เฉพาะภาคการผลิต การเกษตร และการบริการ แต่ยังต้องครอบคลุมถึงผลิตภาพของภาครัฐและประชาชน

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close