ประกันสังคมรุกกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคผู้ประกันตน จ.สมุทรสาคร ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเอง

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ ณ บริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ทางกระทรวงได้ตระหนักถึงความสำคัญการมีสุขภาพที่ดีของคนทำงาน ในสถานประกอบการ โดยมีการสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพ ให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี การดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยดูแลกลุ่มผู้ประกันตนให้มีสุขภาพดี และเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการบริการส่งเสริมสุขภาพที่มีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อจัดการโรคเรื้อรัง กระตุ้นให้ผู้ประกันตนได้รับการตรวจสุขภาพ และสนใจสภาวะสุขภาพมากขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ประกันตนที่เป็นแรงงานต่างด้าวที่มาอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวนมาก

นอกจากนี้ยังจัดให้มีนิทรรศการด้านสิทธิประโยชน์ ด้านสุขอนามัย สุขภาพ กายใจ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในงานจำนวน 1,500 คน อย่างไรก็ดี กระทรวงแรงงานมีความตั้งใจที่จะดูแลแรงงานที่เป็นผู้ประกันตน เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองมีหลักประกันความมั่นคงในการทำงาน การเข้าถึงบริการของรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำ ทางสังคมและนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในชีวิตต่อไป

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close