เปิดตัว”Training for the Trainers”

คปภ. เปิดตัวโครงการ "Training for the Trainers" บูรณาการเชิงรุกด้านประกันภัยข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เริ่มอบรมโคราชจังหวัดแรก วันที่ 3 - 4 เม.ย. 62

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.ได้เตรียมพร้อมขับเคลื่อนโครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้เปิดโครงการอบรมความรู้ประกันภัย “Training for the Trainers” สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อให้กับเกษตรกร รวมทั้งผลักดันให้การประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้าไปเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นต่อเกษตรกร ซึ่งได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 10 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา นครสวรรค์ ชัยนาท เพชรบูรณ์ น่าน เชียงราย ขอนแก่น อุบลราชธานี นครพนม และนครศรีธรรมราช

สำหรับรูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามโครงการดังกล่าว ก่อนวันจัดอบรม 1 วัน คณะผู้บริหารสำนักงาน คปภ. ผู้บริหารสมาคมประกันวินาศภัยไทย และคณะวิทยากร จะลงพื้นที่ที่มีการจัดอบรม เพื่อเก็บข้อมูล รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสภาพปัญหาของเกษตรกร เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตลอดจนประกันภัยพืชผลชนิดอื่นๆให้ดีขึ้นต่อไป

โดยจะเริ่มจัดอบรมครั้งแรกที่จังหวัดนครราชสีมาในวันที่ 3-4 เมษายน 2562

ขณะเดียวกัน คปภ.ได้จัดทำแอพพลิเคชัน “กูรูประกันข้าว” เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ด้านประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อาทิ การตรวจสอบสถานะทำประกันภัย การแสดงข้อมูลราคาพืชผลทางการเกตร และช่องทางการติดต่อหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดอีกด้วย

 

ข่าวน่าสนใจ

Close