รับสมัครชายไทยทำงานที่อิสราเอล

กรมการจัดหางาน รับสมัครชายไทยทำงานภาคเกษตรที่อิสราเอล เงินเดือนขั้นต่ำ 46,393 บาท สมัครฟรีวันนี้ถึง 15 มี.ค.

นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน เตรียมเปิดรับสมัครและคัดเลือกคนงาน เพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือ ไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน” ตำแหน่งคนงานภาคเกษตร ระยะเวลาจ้างงาน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน เงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษี 5,300 เชคเกลอิสราเอล หรือประมาณ 46,393 บาท

โดยมีคุณสมบัติเป็นเพศชาย เกิดระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2522 ถึง วันที่ 11 มีนาคม 2539 ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่มีคู่สมรส บุตร หรือ บิดาและมารดา พำนักอยู่ในประเทศอิสราเอล ไม่เคยทำงานในประเทศอิสราเอล กรณีที่ตรวจพบว่าผู้สมัครมีคู่สมรสที่จดทะเบียนหรืออยู่กินกันฉันท์สามี-ภรรยา หรือมีบุตร บิดาหรือมารดาพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอล ผู้สมัครจะถูกส่งตัวกลับประเทศไทยทันที ต้องมีประสบการณ์ทำงานภาคการเกษตร (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์) หลักฐานที่ใช้ในการยื่นการสมัคร ได้แก่ รูปถ่ายสีครึ่งตัวพื้นหลังสีฟ้า หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ฉบับ (ถ้ามี) บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานแสดงผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.05) ที่มีคำนำหน้าชื่อเป็นเด็กชาย สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้นค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลตามที่กำหนดไว้ในประกาศ จำนวน 74,400 บาท สมัครได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 มีนาคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร. 02-245-1034 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.doe.go.th/prd หรือwww.doe.go.th/prd/overseas

 

ข่าวน่าสนใจ

Close