รมว.เกษตรฯส่งเสริมนาแปลงใหญ่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เร่งรัดส.ป.ก.ส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่-ลดใช้เคมี ให้เกษตรกรตั้งตัวได้ใน 3-5ปี

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในงานคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. ว่า ส.ป.ก. เป็นองค์กรหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการจัดหา ดูแลที่ดินเกษตรกรรมสำหรับผู้ไร้ที่ดินทำกินหรือมีที่ดินไม่เพียงพอ พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพให้ผู้ที่ได้รับที่ดินมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มีรายได้ที่เพียงพอ และมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ที่มีขนาด 800 – 1000 ไร่ขึ้นไป ได้เร่งรัดให้ ส.ป.ก. เข้าไปส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่และส่งเสริมให้ทำการผลิตแบบลดการใช้สารเคมี เช่น การทำเกษตรปลอดภัยหรือการทำเกษตรอินทรีย์

พร้อมสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์สามารถบริหารจัดการผลิตและการตลาดได้เองตลอดห่วงโซ่ เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับ คทช. ไปแล้วต้องอยู่และตั้งตัวได้ภายใน 3-5 ปีต่อจากนี้ไป

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close