ลงนามใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ

ทอท. ประชุมองค์กรใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พร้อมลงนามร่วมกัน 2 ฉบับ กำหนดกิจกรรมเชิงพาณิชย์สนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินภูมิภาค

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ทอท.จัดประชุมความร่วมมือระหว่างองค์กรด้านการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ สำหรับท่าอากาศยานในความรับผิดชอบทั้ง 6 แห่ง ซึ่งทอท. กรมธนารักษ์ (ธร.) กรมท่าอากาศยาน (ทย.) และกองทัพอากาศ (ทอ.) ได้ร่วมกันพิจารณาและแก้ไข เพิ่มเติมข้อตกลงการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุให้มีความสมบูรณ์ โดยเป็นการปรับปรุงในข้อกำหนดกิจกรรมอันเกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการท่าอากาศยานที่สามารถดำเนินการได้ในที่ราชพัสดุ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการที่ ทอท. จะดำเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ 10 กิจกรรม ได้แก่
(1) โรงแรม
(2) การขนส่งและโลจิสติกส์
(3) สำนักงานและศูนย์ธุรกิจ
(4) ร้านค้าและศูนย์การค้า
(5) การท่องเที่ยวและนันทนาการ
(6) การประชุมสัมมนาและนิทรรศการ
(7) ที่พักอาศัย
(8) การกีฬา
(9) การรักษาพยาบาล และ (10) กิจกรรมอื่นๆ ที่จะตกลงกัน ดังนั้นในวันนี้ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินภูมิภาค จำนวน 2 ฉบับ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรด้านการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ตลอดจนสาระสำคัญของข้อตกลง ฉบับปรับปรุง แก้ไข

สำหรับข้อตกลงฯ ฉบับปรับปรุง แก้ไข เป็นข้อตกลงการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนื้อที่ประมาณ 19,251 ไร่ จำนวน 1 ฉบับ และข้อตกลงการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จำนวน 1 ฉบับ มีเนื้อที่รวมทั้งหมดประมาณ 8,184-0-76.9 ไร่ ซึ่งจะทำให้ ทอท. สามารถพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย ความคาดหวังของผู้โดยสารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการท่าอากาศยานเพื่อให้อุตสาหกรรมการบินมีการพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ

ข่าวน่าสนใจ

Close