ก.สาธารณสุขจัดงบ563ลบ.พัฒนารพ.

กระทรวงสาธารณสุข จัดสรรงบประมาณปี 2562 วงเงิน 563 ล้านบาท พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดใหญ่ 1,087 แห่ง

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ทางกระทรวงสาธารณสุขได้รับจัดสรรงบประมาณ 563 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2562 เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดใหญ่รวมทั้งสิ้น 1,087 แห่ง โดยปรับระบบบริการที่จำเป็นและเพียงพอสำหรับระบบบริการปฐมภูมิ อาทิ การดูแลคุณภาพแม่และเด็ก การฝากครรภ์ การตรวจรักษาทางการแพทย์ บริการครอบคลุมทุกมิติ ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทที่เป็นสังคมเมืองเพิ่มมากขึ้น และลดความแออัดของผู้รับบริการในโรงพยาบาล

ทั้งนี้ แผนการพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดใหญ่ จะมีการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนอัตโนมัติ เครื่องปั่นฮีมาโตคริต เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ชนิดพกพา เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 8 ลิตร เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล

นอกจากนี้ ได้จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ตามความขาดแคลนสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดใหญ่ ประกอบด้วย ยูนิตทำฟัน จำนวน 47 แห่ง เครื่องวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิด 12 ลีด พร้อมระบบแปรผลอัตโนมัติ จำนวน 72 แห่ง และเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จำนวน 297 แห่ง

 

ข่าวน่าสนใจ

Close