“พาณิชย์”ย้ำข้าวหอมมะลิไทยไม่มีปลอมปน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ย้ำ "ข้าวหอมพวง" หรือ "ข้าวหอมเวียดนาม" ไม่สามารถนำมาปลอมปนกับข้าวหอมมะลิไทยได้

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ชี้แจงถึงกรณีกระแสข่าวมีการเพาะปลูกข้าวหอมพวง หรือข้าวหอมเวียดนาม ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และได้รับความนิยมจากโรงสีเนื่องจากมีความนุ่ม และรับซื้อในราคาสูงกว่าข้าวเปลือกเจ้าของไทย และอาจมีการนำมาปลอมปนกับข้าวหอมมะลิไทย ว่า สามารถนำมาปลอมปนกับข้าวหอมมะลิได้ยาก เนื่องจากลักษณะทางกายภาพข้าวหอมมะลิ มีขนาดเมล็ดยาวกว่าข้าวหอมพวงอย่างชัดเจน ประกอบกับเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติทางด้านเคมี ด้วยวิธีการย้อมสารไอโอดีน การสลายเมล็ดในด่าง ตลอดจนการหุงต้ม เพื่อทดสอบความนุ่ม ปรากฏว่าข้าวหอมมะลิมีความนุ่มมากกว่า

โดยข้าวหอมมะลิไทยถือว่าเป็นข้าวคุณภาพดี มีชื่อเสียง ได้รับความนิยมจากทั้งตลาดต่างประเทศและภายในประเทศ กระทรวงพาณิชย์จึงได้มีการกำกับดูแลคุณภาพการจำหน่ายข้าวหอมมะลิ โดยในการส่งออกได้กำหนดให้ข้าวหอมมะลิเป็นสินค้ามาตรฐานและต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ โดยกรมการค้าต่างประเทศ

สำหรับการจำหน่ายเพื่อบริโภคภายในประเทศ กรมการค้าภายในได้มีการรับรองคุณภาพข้าวหอมมะลิโดยใช้เครื่องหมายรูปพนมมือแสดงบนบรรจุภัณฑ์ และมีการสุ่มตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างข้าวหอมมะลิที่วางจำหน่ายในท้องตลาดเป็นประจำทุกเดือน หากตรวจพบคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน จะมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

จึงมั่นใจได้ว่าข้าวหอมพวง ไม่สามารถนำมาปลอมปนกับข้าวหอมมะลิไทยได้อย่างแน่นอน หากพบหรือสงสัยว่าข้าวหอมมะลิมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน หรือมีการปลอมปน แจ้งได้ที่ “สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569”

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close