ครม.เท275ล.ซื้อเมล็ดพันธุ์ปลูกข้าวหอมมะลิ

ครม. เทงบวงเงิน 275 ล้านบาท ช่วยเกษตรกรจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ รวมค่าขนส่ง 10,000 ตัน หลังโดนภัยธรรมชาติ พร้อมเห็นชอบร่างกฎกระทรวงคมนาคม 3 ฉบับ รองรับการจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง คาดเริ่มเดือนเมษายนนี้

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบ โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2562/2563 วงเงิน 275 ล้านบาท การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ รวมค่าขนส่ง จำนวน 10,000 ตัน และวงเงินดำเนินโครการอีก 5 ล้านบาท ในพื้นที่ 2 ล้านไร่ จำนวน 23 จังหวัด รวมไปยังเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ขาดแคลนเงินทุนในการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ เนื่องจากในปี 2561/62 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิจำนวนมากผลผลิตข้าวเสียหาย ทำให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไว้ทำเมล็ดพันธุ์ข้าวในปีการผลิตต่อไปได้ รวมทั้งเกษตรกรขาดแคลนเงินทุนในการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิไปเพาะปลูก ทั้งนี้หากปล่อยให้เกษตรกรขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ จะทำให้ผลผลิตข้าวหอมมะลิมีคุณภาพต่ำลง ส่งผลต่อตลาดข้าวหอมมะลิของไทย

สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิปี 2561/62 กับกรมส่งเสริมการเกษตร และต้องเป็นเกษตรกรที่มีแปลงปลูกข้าวเสียหายสิ้นเชิงอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยจะสนับสนุนพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรไร่ละ 5 กิโลกรัม ตามพื้นที่ปลูกข้าวจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ หรือ ครัวเรือนละไม่เกิน 50 กิโลกรัม

นอกจากนี้ นายณัฐพร เปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นชอบร่างกฎกระทรวงคมนาคม รวม 3 ฉบับ เพื่อให้การแบ่งส่วนราชการภายในการจัดตั้ง กรมการขนส่งทางราง สามารถดำเนินการได้ทันที ซึ่งกระทรวงคมนาคมคาดว่าจะประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวได้ประมาณเดือนเมษายนนี้ ประกอบด้วย ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม
ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางรางจะมีอำนาจหน้าที่หลักในการกำกับดูแลระบบรถไฟฟ้า ขนส่งมวลชน รถไฟทางคู่ และรถไฟความเร็วสูง ในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยรวมถึงการกำหนดอัตราค่าโดยสารให้เป็นธรรมกับประชาชน

ข่าวน่าสนใจ

Close