“อาคม”รับทราบผลศึกษาต้นทุน-ค่าตั๋วรถเมล์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม วางกรอบนโยบายพัฒนาระบบขนส่งทางถนน พร้อมรับทราบผลการศึกษาต้นทุน ค่าโดยสารรถเมล์

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบก ครั้งที่ 1/2562 โดยที่ประชุมฯ ได้รับรองการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย 1) รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ 2) นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ 3) นพ. ธนะพงศ์ จินวงษ์ 4) รศ.ดร.สรวิศ นฤปิติ และ 5) นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์

พร้อมกันนี้ ได้รับทราบกรอบนโยบายการพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน การเตรียมความพร้อมในการปรับบทบาทของกรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแล (Regulator) การปฏิรูปรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง รวมทั้งรับทราบรายงานผลการศึกษาต้นทุนและอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง เพื่อขอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการนโยบายฯ ในการปรับปรุงประเด็นที่ได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกจะได้นำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ กรอบนโนบาย และการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการนโยบายฯ ให้มีความชัดเจน ครอบคลุมและสอดรับกับความต้องการการเดินทางของประชาชน การให้บริการรถสาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และรองรับการขนส่งสินค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ให้กรมการขนส่งทางบกทบวนบทบาทหน้าที่ในการเป็นหน่วยกำกับดูแลให้มีแนวทางที่ชัดเจนและรายละเอียดมากขึ้น ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมฯ มาอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ได้เน้นย้ำให้มีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายฯ เป็นระยะ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และให้แนวทางการปฏิรูปรถโดยสารประจำทางฯ รวมถึงปรับปรุงคุณภาพการบริการและความสะดวกในการเดินทางของประชาชน

ข่าวน่าสนใจ

Close