รมช.คมนาคมเปิดสัมมนาเมืองสร้างสุข

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดงานสัมมนา TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้ รับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนา “TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษว่า งานในวันนี้ถือเป็นการแนะนำโครงการฯ และระดมความเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักลงทุน และภาคประชาชน เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเมือง เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ ทั้งทางบก ทางราง และทางอากาศ ตามแนวคิด TOD (Transit Oriented Development)

ทั้งนี้แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย เน้นพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทุกโครงข่าย ให้เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางครั้งใหญ่ของประเทศซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง จากการขนส่งทางถนนในปัจจุบันสู่ทางรางในอนาคต

อย่างไรก็ตามแนวคิดการพัฒนาจะคำนึงถึงเรื่องการใช้ประโยชน์รอบสถานีให้มากขึ้น เพื่อเป็นไปในทิศทางตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล กระจายความเจริญไปยังภูมิภาคตามแนวสายทางการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ตลอดจนเอื้อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่พาณิชย์

ข่าวน่าสนใจ

Close