กรมศุลกากรพัฒนาระบบรับยุคดิจิทัล

กรมศุลกากรจัดงาน "Customs 2019 : The Next to Beyond" พัฒนาระบบพร้อมให้บริการรูปแบบใหม่รองรับยุคดิจิทัล

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากรได้พัฒนาระบบการดำเนินงานและการให้บริการในมิติใหม่ที่ทันสมัยมากขึ้น ด้วยการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Bill Payment ซึ่งผู้ประกอบการสามารถชำระผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารได้หลายช่องทาง อาทิ Internet Banking ,Mobile Banking รวมทั้งการชำระผ่านตัวแทนรับชำระ และสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้เองที่สถานประกอบการ ผ่านระบบการติดตามสถานะการผ่านพิธีการศุลกากร โดยไม่ต้องมารับใบเสร็จรับเงินที่กรมศุลกากร ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ใช้บริการที่มาชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของกรมศุลกากรคิดเป็นร้อยละ 45 ของจำนวนผู้มาเสียอากรทั้งหมด

นอกจากนี้กรมศุลกากรยังมีแผนต่อเนื่อง ในการจัดทำแนวทางขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกทางการค้าในยุคดิจิทัลอีกด้วย โดยจะทำการพัฒนาระบบรับชำระเงินผ่าน e-Payment และการเชื่อมโยงข้อมูลทางการค้าจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบูรณาการและใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ

ข่าวน่าสนใจ

Close