เสริมศักยภาพขนส่งสินค้าเกษตร-อาหาร

ขนส่งฯ เดินหน้าเสริมศักยภาพการขนส่งไทย พัฒนาระบบการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหาร สนองนโยบายรัฐบาลสู่เป้าหมายประเทศไทย “ครัวของโลก” และ “มหานครผลไม้โลก”

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการสัมมนา“สร้างโอกาสทางการแข่งขันด้านการขนส่ง ด้วยมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารแบบควบคุมอุณหภูมิ” ภายใต้โครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุก เพื่อยกระดับและพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้มีประสิทธิภาพ” ได้มาตรฐานมีคุณภาพและความปลอดภัยในระดับสากล

ซึ่งกรมการขนส่งทางบก เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการดำเนินการด้านโลจิสติกส์ในระบบการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารให้มีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรของประเทศ และมีนโยบายการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยเป็น “ครัวของโลก” และ “มหานครผลไม้โลก” โดยกรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินโครงการศึกษาระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตร และอาหารด้วยรถบรรทุกเพื่อเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าของประเทศ พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขนส่งสินค้าเกษตร และอาหารแบบควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งการจัดสัมมนา “สร้างโอกาสทางการแข่งขันด้านการขนส่งด้วยมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตร และอาหารแบบควบคุมอุณหภูมิ” ในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด วิธีการตรวจประเมิน และกระบวนการให้การรับรอง ตามมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q cold chain)

 

ข่าวน่าสนใจ

Close