ครม.ลดหย่อนภาษีบริจาคช่วยปาบึก

มติคณะรัฐมนตรี ลดหย่อนภาษีบริจาคช่วยพายุปาบึก บุคคลธรรมดาไม่เกิน 10% นิติบุคคลไม่เกินร้อยละ 2%

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการ ทางภาษี 2 มาตรการในการหักรถหย่อนภาษีสำหรับการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาค เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก โดยบุคคลธรรมดาสามารถนำเงินที่บริจาคหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่าจำนวนที่บริจาคแต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้สุทธิเช่นเดียวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถหักรถหย่อนภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เท่าจำนวนที่บริจาคแต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิโดยต้องเป็นการบริจาคผ่านหน่วยงานราชการ องค์การของรัฐ หรือ ภาคเอกชนที่เป็นตัวแทนรับบริจาคที่ได้มีการขึ้นทะเบียนไว้กับกรมสรรพากร

นอกจากนี้ บุคคลธรรมดายังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซ่อมอสังหาริมทรัพย์โดยค่าพัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมอาคารไม่เกิน 100,000 บาทและค่าซ่อมรถยนต์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในรถไม่เกิน 30,000 บาท โดยต้องเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่ 3 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

 

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close