สภาเอสเอ็มอีผุดBrand Province

สภาเอสเอ็มอี จัดตั้งโครงการ SMEs Smart Province พัฒนาแบรนด์สินค้า ดันผู้ประกอบการเข้าระบบ 1,000,000 ราย ภายใน 10 ปี

นายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เปิดเผยในงาน SMEs Dinner Talk 2018 : SMEs ไทยสู่อนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง GMS ว่า สภาเอสเอ็มอีเตรียมจัดตั้งโครงการ SMEs Smart Province เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการระดับจังหวัด และพัฒนาสินค้าเด่น สร้างเป็น Brand Province โดยมีเป้าหมายส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าระบบ 5 แสนรายใน 5 ปี และ 1 ล้านราย ใน 10 ปี

ทั้งนี้ ปัญหาของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของไทยเรื้อรังมานาน เนื่องจากประเทศไทยไม่นิยมโครงสร้างการส่งเสริมผู้ประกอบการที่เป็นเอกภาพ หลายหน่วยงานมีนิยามต่างกันออกไป รวมทั้งไม่ได้บูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริม ให้ร่วมขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้การดำเนินโครงการต่างๆ กระจัดกระจายและไม่ต่อเนื่อง

ดังนั้น แนวทางการแก้ไขปัญหาจึงควรเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งจากระดับจังหวัด ด้วยโครงการ SMEs Smart Province ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยสภาเอสเอ็มอี เพื่อสนับสนุนความรู้ความเข้าใจในการเข้าถึงแหล่งทุนและองค์ความรู้ต่างๆ โดยบูรณาการความร่วมมือและใช้กลไกทุกภาคส่วนของจังหวัดในการขับเคลื่อนทั้งระบบ

 

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close