พาณิชย์ เร่งออกราคากลางไม้เศรษฐกิจ

กระทรวงพาณิชย์ เร่งออกราคากลางไม้เศรษฐกิจ ใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจและค้ำกู้เงิน ยัน เคาะได้แน่กุมภาพันธ์ปี62

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าส่งเสริมให้เกษตรกรและคนในชุมชนปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือที่ดินที่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ ว่า ขณะนี้กรมฯร่วมกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (สพภ.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จัดทำราคากลางไม้ยืนต้น เพื่อใช้อ้างอิงในการตีราคาไม้ยืนต้นแต่ละชนิดว่าควรเป็นอย่างไร และคิดเป็นมูลค่าในการยื่นกู้ยืมหรือใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการกำหนดชนิดของไม้ยืนต้นทางเศรษฐกิจที่จะได้รับการส่งเสริมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนั้นมีชนิดใดบ้าง เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรและชุมชนเพาะปลูกไม้พืชเศรษฐกิจที่ให้ผลประโยชน์สูงสุดและสามารถตัดเพื่อแปรรูปในภาคอุตสาหกรรมได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งทั้งสองแนวทางกำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

โดยในปีหน้าจะเริ่มเห็นการใช้ไม้เศรษฐกิจเพื่อการกู้ยืมได้แล้ว อีกทั้งกรมฯยังมีแนวคิดว่าจะส่งเสริมให้เกิดการสร้างมูลค่าไม้พืชเศรษฐกิจ และผลักดันไทยเป็นประเทศส่งออกไม้พืชหลักที่ทั่วโลกต้องการและได้รับความนิยม โดยจะมีการสำรวจถึงอนาคตว่าพืชไม้ชนิดใดที่ปลูกได้ดีในไทยและต่างประเทศต้องการ และเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่ปลูกป่าทั่วประเทศให้เป็นแหล่ง “คาร์บอนเครดิต” ของโลกเพื่อการซื้อขายในอนาคต โดย คาร์บอนเครดิต เป็นสินค้าชนิดหนึ่งที่สามารถตีราคาเป็นเงินและสามารถซื้อขายกันได้ในตลาดเฉพาะที่เรียกว่า ตลาดคาร์บอน ณ ปัจจุบันยังไม่มีการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยเลย แต่ในอนาคตคาดว่าจะเป็นสินค้าที่มีความสำคัญและมีการซื้อขายกันมากยิ่งขึ้น เพื่อทดแทนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนไดออกไซต์) ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากการคมนาคม

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close