นิด้านั่งที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าถ่านหินใต้

คณะกรรมการฯ SEA เลือกนิด้าเป็นที่ปรึกษาโครงการฯโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้

นางสาวนันธิดา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า การจัดประชุมคณะกรรมการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ (SEA) เป็นครั้งที่ 8 โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาข้อเสนอโครงการการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้ ซึ่งคณะกรรมการฯ เปิดรับสมัครผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการฯ ระหว่างวันที่ 17 กันยายน- 5 ตุลาคม 2561

โดยมีผู้ยื่นเสนอโครงการทั้งสิ้น 3 ราย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์บริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) และศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทั้ง 3 ราย คณะกรรมการฯ ได้ใช้เกณฑ์พิจารณาประกอบด้วย เกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองตามที่สำนักงาน กกพ.กำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเลือกศูนย์บริการวิชาการสถาบันบัณฑิณพัฒนบริหารศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการ

 

ข่าวน่าสนใจ

Close