รมว.แรงงานเปิดประชุม TVET Forum

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดประชุม TVET Forum ครั้งที่ 2 ทักษะอาชีพ-อนาคตของงาน รองรับโลกการทำงานในอนาคต

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวระหว่างการเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม TVET Forum ครั้งที่ 2 ว่า เรื่อง “ทักษะอาชีพและอนาคตของงาน : กลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างครอบคลุมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก” ว่า การประชุมในวันนี้เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากรจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ภาครัฐ องค์กรนายจ้าง และลูกจ้าง ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และข้อเสนอแนะ เตรียมความพร้อมพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับโลกของการทำงานในอนาคต ซึ่งเป็นความท้าทายและเป้าหมายที่จะต้องร่วมมือกันดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จ อีกทั้ง “อนาคตของงาน” หรือ Future of Work ยังเป็นหนึ่งในเจ็ดการริเริ่มในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การก่อตั้ง ILO ในปี พ.ศ. 2562 (ILO centenary initiatives)

โดยกระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการนับถอยหลังที่ประเทศไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 เป็นต้น ซึ่งหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศ คือ ทรัพยากรมนุษย์หรือแรงงาน ที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย First S – Curve และ New S – Curve สิ่งสำคัญและจำเป็นที่สุด คือ ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการทำงานแบบประชารัฐ ซึ่งรัฐบาลไทยและกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาโดยตลอด ด้วยการดำเนินงานในรูปแบบไตรภาคี และเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วนได้เสีย นำประเทศไปสู่เป้าหมาย มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ข่าวน่าสนใจ

Close