สสว.-ไทยพาณิชย์ร่วมหนุนเอสเอ็มอี

สสว. จับมือ ํธนาคารไทยพาณิชย์หนุนเอสเอ็มอี พัฒนาขีดความสามารถ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ จะร่วมมือกันจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการ SME ประกอบด้วย การเสริมสร้างโอกาส การส่งเสริมให้กับผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงบริการของ สสว. และธนาคาร รวมถึงการอำนวยความสะดวก และการพัฒนาขีดความสามารถในการเข้าถึงแหล่งทุนแก่ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นสมาชิก สสว.

อย่างไรก็ตามความร่วมมือกันนี้ ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SME โดยจัดให้มีที่ปรึกษาธุรกิจ ให้คำแนะนำปรึกษาให้แก่ผู้ประกอบการ SME รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME ได้รับองค์ความรู้ในการทำธุรกิจ มีระบบการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงการพัฒนาวิสาหกิจฐานรากให้เข้มแข็ง และการส่งเสริมผู้ประกอบการในระดับชุมชน หรือผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย เพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจรากฐานต่อไป

 

ข่าวน่าสนใจ

Close