แรงงานต่างด้าวได้รับสิทธิเหมือนผู้ประกันตน

รมว.แรงงาน เผย แรงงานต่างด้าวได้รับสิทธิ ทั้ง 7 กรณี เหมือนผู้ประกันตน กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย คลอดบุตร

พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 กำหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าว หากต้องการจะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมต้องมีใบอนุญาตการทำงาน (Work permit) และมีหนังสือเดินทาง (Passport) โดยตัวเลขแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบประกันสังคมที่ถูกต้องตามกฎหมาย ณ กันยายน 2561 ที่ผ่านมา มีจำนวน 1,211,894 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกันตนสัญชาติพม่า จำนวน 789,372 คน สัญชาติกัมพูชา จำนวน 266,454 คน สัญชาติลาว จำนวน 50,877 คน และสัญชาติอื่น ๆ จำนวน 105,191 คน ซึ่งแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องจะได้รับความคุ้มครอง จากสำนักงานประกันสังคมทั้ง 7 กรณี เหมือนผู้ประกันตนในระบบทุกประการ ได้แก่ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน

อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมมีเจตนารมณ์ที่ดี ที่จะให้แรงงานต่างด้าวได้เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงขอความร่วมมือนายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติ ได้แก่ ลาว กัมพูชา เมียนมา ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ยังได้รับความดูแลจากกองทุนประกันคมและกองทุนเงินทดแทนอย่างเท่าเทียมกัน

ข่าวน่าสนใจ

Close