บอร์ดขสมก.ดึงITช่วยลดรายจ่ายองค์กร

บอร์ด ขสมก. พิจารณาแผนฟื้นฟู เร่งนำเทคโนโลยีเข้าบริหารจัดการเพื่อความสะดวก รวดเร็ว เดินหน้าปรับโครงสร้าง ลดรายจ่าย

นายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครั้งที่ 7/2561 ได้พิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งแผนดังกล่าว ขสมก. ได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจะทำให้ ขสมก. สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ไม่เป็นภาระกับภาครัฐ และประชาชนผู้ใช้บริการจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการใช้บริการมากยิ่งขึ้นโดยแผนฟื้นฟูกิจการมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ข้อคือ เพื่อปรับปรุงระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้รถใหม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยการจัดหารถโดยสารใหม่เข้ามาให้บริการ ปรับปรุงสภาพรถโดยสาร NGV เดิม จัดซื้อรถไฟฟ้า EV การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ติดตั้งและใช้งานในระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์บนรถโดยสาร (E-Ticket) การปรับปรุงเส้นทางเดินรถเพื่อลดการทับซ้อน เชื่อมต่อและรองรับกับระบบขนส่งสาธารณะระบบราง และมีเส้นทางผ่านสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ และเพื่อให้ ขสมก. สามารถเลี้ยงตัวเองได้ลดภาระกับภาครัฐ ได้มีมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงานปรับโครงสร้างองค์กรให้มีขนาดกระชับลง (LEAN) จากจำนวนพนักงานต่อรถ 1 คัน ในปี 2561 จำนวน 5.14 คน ลดลงเป็น 2.75 คนในปี 2565 การเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retirement) เป็นต้น รวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษารถโดยสารและค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง โดยมีอัตราค่าเหมาซ่อมของรถใหม่ลดลงร้อยละ 50

ส่วนการเพิ่มรายได้จะขอปรับอัตราค่าโดยสารเฉพาะรถโดยสารใหม ขอรับการสนับสนุนการให้บริการสาธารณะ (PSO)การจัดรถโดยสารใหม่ออกวิ่งให้บริการเต็มประสิทธิภาพการบริหารหนี้สินโดยขอให้ภาครัฐรับภาระหนี้ทั้งหมด ซึ่งเกิดจากนโยบายของภาครัฐ

ข่าวน่าสนใจ

Close