ยกเลิกปิดอากรแสตมป์เอกสารจดทะเบียนนิติบุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจฯ อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ ยกเลิกปิดอากรแสตมป์ในเอกสารจดทะเบียนนิติบุคคลทุกประเภท เพื่อความคล่องตัว

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประกอบธุรกิจยกเลิกการปิดอากรแสตมป์ในเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลทุกประเภท โดยให้เปลี่ยนเป็นชำระด้วยเงินสดแทน เพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา เตรียมความพร้อมมุ่งสู่บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ
โดยจะมีการรับชำระค่าอากรแสตมป์เป็นตัวเงินทั้งเอกสารจดทะเบียนนิติบุคคลที่ยื่นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Registration และการยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านช่องทางปกติ

ฉะนั้น ผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องใช้วิธีชำระค่าอากรแสตมป์โดยปิดอากรแสตมป์เป็นดวงอีกต่อไป แต่เปลี่ยนมาเป็นการชำระด้วยเงินสดแทนโดยผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี หรือ www.dbd.go.th

ข่าวน่าสนใจ

Close