กสร.โชว์ผลงานปรองดองลูกจ้างร่วม2,000ราย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โชว์โชว์ผลงานสร้างความปรองดองในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน มีลูกจ้างร่วม 2,000 ราย

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า โครงการแรงงานสมานฉันท์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย และโครงการปรองดองสมานฉันท์แรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ 5 ภาค รวมถึงสถานประกอบกิจการที่เคยมีปัญหาข้อพิพาทแรงงาน ข้อขัดแย้งมาก่อน ล่าสุดพบว่าได้รับการตอบรับที่ดีจากสถานประกอบกิจการ โดยมีนายจ้าง ลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรรม รวม 2,849 คน สถานประกิจการ 572 แห่ง และมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา กสร. ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 6 กระทรวงและ 14 หน่วยงาน แถลงผลงานและการรวมพลังสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561

อย่างไรก็ตามเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ ตลอดจนนำไปสู่การปฏิบัติและร่วมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในวงการแรงงานอย่างเป็นรูปธรรม กสร. จะเดินหน้าส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดีกันระหว่างนายจ้าง ลูกจ้างโดยจะดำเนินการส่งเสริมในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

ข่าวน่าสนใจ

Close