กสร.สั่งตรวจเข้มแรงงานประมงทะเล

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สั่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ PIPO 22 จังหวัดชายทะเล ตรวจเข้มแรงงานประมงทะเล

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า การดำเนินการในการป้องกันและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การใช้แรงงานบังคับและแรงงานประมงผิดกฎหมาย ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนประการหนึ่งของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กสร.ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้ดำเนินการควบคู่ทั้งในเรื่องของการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งนี้เพื่อให้การตรวจแรงงานและการดำเนินคดีในงานประมงทะเลเป็นไปด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กสร.ได้ออกระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการตรวจแรงงาน และการดำเนินคดีอาญาผู้กระทำความผิดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2561 ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้กำหนดแนวทางการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) ใน 22 จังหวัดชายฝั่งทะเล ทั้งในการตรวจแรงงาน และการดำเนินการกรณีพบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยคำนึงถึงความหนักเบาของฐานความผิด เช่น พบความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ หรือการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าทำงาน ให้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนทันที ทั้งนี้เพื่อให้การคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลูกจ้างได้รับการคุ้มครองสิทธิโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม ขอฝากเตือนไปยังนายจ้างให้ศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

 

ข่าวน่าสนใจ

Close