กสร.ติวเข้มขรก.บรรจุใหม่ย้ำไม่โกง

กสร. ติวเข้มข้าราชการบรรจุใหม่ เน้นฝึกปฏิบัติงานจริง เตรียมส่งคุ้มครองแรงงานพื้นที่ PIPO และ Safety ย้ำข้าราชการที่ดีต้องไม่ทุจริตคอรัปชั่น

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร. จัดโครงการปฐมนิเทศให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 53 คน เพื่อสร้างความพร้อมข้าราชการบรรจุใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานในการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาการทำประมง ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม รวมไปถึงการคุ้มครองแรงงานให้มีความปลอดภัยในการทำงาน ข้าราชการบรรจุใหม่ทั้ง 53 คนนี้ จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานตรวจแรงงาน ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง (PIPO) จำนวน 21 คน พนักงานตรวจความปลอดภัย 9 คน และพนักงานตรวจแรงงานอีก 23 คนจะปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั่วประเทศ

สำหรับใการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่มีระยะเวลารวม 4 วัน โดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริง ดังนั้นการฝึกอบรมในครั้งนี้จะทำให้ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ตลอดจนได้รับการปลูกฝังให้เป็นข้าราชการที่ดี โดยต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง และมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ประชาชนอย่างเต็มความสามารถต่อไป

 

ข่าวน่าสนใจ

Close