กสทช.ลดค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์

กสทช. ลดอัตราค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (MUX) ของสถานีโทรทัศน์กองทัพบก Thai PBS และกรมประชาสัมพันธ์

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบให้ปรับลดอัตราค่าเช่าใช้โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (MUX) ของสถานีโทรทัศน์กองทัพบก องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) และกรมประชาสัมพันธ์ จากอัตราเดิมที่ใช้อยู่ ตามมติที่ประชุมอนุกรรมการกลั่นกรองงาน กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตามข้อเสนอของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1มิถุนายน 2561

นอกจากนี้ ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการพิจารณารับคืนเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่เต็มกลุ่ม กรณีเป็นเลขหมายที่มีผู้ใช้บริการ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการเลขหมายโทรคมนาคม โดยให้มีการกำหนดเงื่อนไขการรับคืนกลุ่มเลขหมายดังกล่าวเพิ่มเติม ทั้งนี้ ให้การรับคืนเลขหมายฯ จะมีผลสมบูรณ์เมื่อ กสทช. มีมติรับคืน และสำนักงาน กสทช. ได้รับหนังสือยืนยันยอมรับเงื่อนไขจากผู้ที่ส่งคืนเลขหมายแล้ว
พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติให้เร่งรัดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย และบริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำกัด ดำเนินการจัดทำระบบเพื่อรองรับการส่งคืนกลุ่มเลขหมายที่แบบไม่เต็มกลุ่มกรณีที่มีผู้ใช้บริการ ตามแนวทางและวิธีการที่สำนักงาน กสทช. เสนอ โดยจะต้องเป็นระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและสามารถบริหารจัดการผลกระทบต่อผู้ใช้บริการได้ ให้แล้วเสร็จภายในไม่เกิน 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่ กสทช. มีมติ

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close