7ส.ค.นี้ตร.นัดชงโผนายพลระดับผบก.ขึ้นไปวาระ63

ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล นัดประชุมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ ผบก. ขึ้นไป วาระประจำปี 63 วันที่ 7 ส.ค. นี้

พล.ต.ท.กิตติพงษ์ เงามุข ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล(ผบช.สกพ.) มีหนังสือส่วนราชการ สกพ. ที่ 0009.231/4033 ลง วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ถึง ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. อ้างถึงหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ให้หน่วยงานและหน่วยงานพิจารณาจัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นระดับผู้บังคับการ(ผบก.) ถึงผู้บัญชาการ(ผบช.) ส่งไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นั้น

เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ ผบก. ขึ้นไปวาระประจำปี 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและละเอียดรอบคอบ ผบ.ตร. จึงสั่งการให้ผู้บัญชาการหรือตำแหน่งเทียบเท่าที่มิได้สังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าประชุมด้วยตัวเองเพื่อให้ข้อมูลประกอบการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงาน

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close