ป.ป.ส.เผยยุทธศาสตร์ป้องกันยาเสพติดในเยาวชน8.7ล้านคน

ป.ป.ส. เผยยุทธศาสตร์ป้องกันยาเสพติดในเยาวชน 8.7 ล้านคน-เน้นกิจกรรมสื่อออนไลน์ใช้แนวคิด Save Zone, No New Face

นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยภาคีได้ดำเนินงานการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมีความสำคัญเป็นอันดับแรก เนื่องจากกลุ่มประชากรดังกล่าวเป็นอนาคตของชาติ

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวต่อว่า ยุทธศาสตร์การดำเนินงานในปี 2563 ให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน โดยใช้แนวทางที่หลากหลาย เช่น การสร้างการรับรู้ การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในช่องทางต่างๆ โดยเฉพาะช่องทางอินเตอร์เน็ต การพัฒนาการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดที่เหมาะสมกับช่วงวัย การยกระดับระบบดูแลช่วยเหลือและให้คำปรึกษาเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การให้มีบุคลากรที่มีความรู้เชิงจิตวิทยาเป็นผู้ให้คำปรึกษา และการสร้างพื้นที่ปลอดภัย (Save Zone) ด้วยการสำรวจ ค้นหา และคัดกรองผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่เป็นเด็กและเยาวชน

หากพิจารณาถึงจำนวนเด็กและเยาวชน ที่มีอายุอยู่ในช่วง 15-24 ปี ที่เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดในแต่ละปีงบประมาณ มีแนวโน้มลดลง คือ ในปี 2561 มี 11,132 ราย ในปี 2562 มี 10,431 ราย และ ในปี 2563 ในช่วง 9 เดือน (ตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563) มี 4,397 ราย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปี 2563 ได้มีการดำเนินกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยทั่วประเทศแล้วกว่า 7.3 ล้านคน โดยดำเนินการในสถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวม 63,929 แห่ง ซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการงานของหน่วยงานภาคี คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และทุกเหล่าทัพ

ข่าวน่าสนใจ

Close