ป.ป.ส. ย้ำ พืชกระท่อมยังผิดกฎหมาย

ป.ป.ส. ย้ำ พืชกระท่อมยังผิดกฎหมาย เคี้ยว-ขาย-ต้ม-แปรรูป ทำไม่ได้

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ … ) พ.ศ. … หรือเรียกง่าย ๆ ว่า “ร่างกฎหมายปรับสถานะพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด” เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และอยู่ระหว่างการส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่มีการแก้ไข ก่อนส่งให้รัฐสภาพิจารณาต่อไป แต่ขอเรียนย้ำให้พี่น้องประชาชนทราบว่าพืชกระท่อมยังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 การเสพ ครอบครอง จำหน่าย หรือผลิต โดยการนำไปต้มในรูปแบบน้ำ หรือแปรรูปในรูปแบบอื่น ๆ ยังเป็นการกระทำความผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ (ตุลาคม 2562) ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ส. (ศปก.ปปส.) พบว่ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการมั่วสุมเสพยาเสพติดผ่านสายด่วน 1386 รวม 655 เรื่อง ซึ่งเมื่อทำการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการมั่วสุมเสพพืชกระท่อม น้ำกระท่อม และ 4 x 100.  ถึง 156 เรื่อง ประการสำคัญในจำนวนดังกล่าวเป็นข้อร้องเรียนที่เข้ามาในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 ถึง 72 เรื่อง หรือร้อยละ 46 ซึ่งเป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขของการเสพและการครอบครองพืชกระท่อมในพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่เป็นความผิด ซึ่งคาดว่าในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนามและประกาศใช้ต่อไป โดยคาดว่าทุกขั้นตอนจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2563 นี้

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close