3กระทรวงจับมือนำร่องอีคอมเมิร์ซไทยยกระดับสินค้าชุมชน

พม. ผนึกกำลัง ก.แรงงาน-ก.ดิจิทัลฯ ภายหลัง MOU เดินหน้าจัดทำแผน 3 ปี ขับเคลื่อนร่วมกันนำร่อง "โครงการ Thailand e-Commerce Sustainability" ยกระดับสินค้าชุมชนเพื่อขายออนไลน์

นางสาวอุษณีย์ กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบหมายให้นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อการพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับผู้แทนจากกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สค. เข้าร่วมประชุม เพื่อวางแผน และกำหนดแนวทางขับเคลื่อนตามกรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มุ่งส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิต มีรายได้ สามารถเลี้ยงดูตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นางสาววิจิตา เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติเดินหน้าขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานร่วมกันภายหลัง MOU โดยโครงการแรกที่จะดำเนินการนำร่องคือ “โครงการ Thailand e-Commerce Sustainability” ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยี มาส่งเสริมการสร้างรายได้ และการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ การใช้ e-Commerce เป็นเครื่องมือในการ “พัฒนาชุมชน” ผ่านกิจกรรมพัฒนาชุมชนต้นแบบ e-Commerce ไม่น้อยกว่า 10 ชุมชน และยกระดับสินค้าชุมชนเพื่อขายออนไลน์ อย่างน้อย 10 สินค้า เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ กระจายรายได้ลงสู่ชุมชน โดยจะคัดเลือกพื้นที่ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จำนวน 2 แห่ง ที่มีความพร้อมเป็นต้นแบบในการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน โดยมีแผนขับเคลื่อนในระยะเวลา 6 เดือน และติดตามความก้าวหน้าทุก 3 เดือน

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close