“ผบช.น.”เข้มตร.ที่ได้แต่งตั้งปี62ต้องรายงานตัวใน16ธ.ค.นี้

"ผบช.น." สั่งกำชับให้ รอง ผบก-ผกก.ที่รับการได้แต่งตั้งวาระปี 62 ต้องรายงานตัวภายใน 16 ธันวาคมนี้

พล.ต.ท.ภัคพงษ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. ได้มีหนังสือ บันทึกข้อความด่วนที่สุด เรื่อง กำชับการปฏิบัติในการเดินทางไปรายงานตัวและรับตำแหน่งใหม่ ถึง รอง ผบช.น. , ผบก.น.1-9 อก., จร. , สส., สปพ, อดฝ. และ ผบก.ประจำ บช.น.,ผกก.ฝอ.1-7 บก.อก.บช.น. คส. และ ผกค.ศฝร. ตามหนังสือ ตร. ที่ .009.231/3839 ลง 23 พ.ย.62 แจ้งเปลี่ยนวันมีผลใช้บังคับ ในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง ผบก. ถึง สว. วาระประจำปี 2526  โดยให้คำสั่งแต่งตั้งมีผลใช้บังคับ พร้อมกันใน 13 ธ.ค. 62 พร้อมทั้งกำชับข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่และรายงานตัวใน 16 ธ.ค.62 โดยพร้อมเพรียงกัน นั้นเพื่อให้ภารกิจของ บชน. เป็นไปด้วยเรียบร้อยความต่อเนื่อง และมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการจึงให้ทุกหน่วยดำเนินการ ดังนี้ ให้ทุกหน่วยที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับภารกิจอารักขาและรักษาความปลอดภัย ส่งตัวข้าราชการตำรวจไปยังสังกัดใหม่ พร้อมกันใน 16 ธ.ค.62 ตามที่ ตร. กำหนดโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ห้ามเดินทางไปรายงานตัวและรับตำแหน่งใหม่ โดยมิได้มีการดำเนินการส่งตัวตามระเบียบเป็นอันขาดโดยมอบหมายให้ ผบก. ต้นสังกัดรับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติ ให้ ผบก. ทุกหน่วย ตรวจสอบรายชื่อและรับผิดชอบในการแจ้งให้ข้าราชการตำรวจ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จากนอกสังกัดตนเอง เดินทางมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตามกรอบระยะเวลาดังกล่าว เพื่อให้ภารกิจมีความต่อเนื่องอีกส่วนหนึ่งด้วย พร้อมกำชับให้ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งใหม่ รับและส่งมอบสิ่งของหลวงและหน้าที่การบังคับบัญชาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งงานในหน้าที่ราชการ และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 15การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.2557 และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

 

ข่าวน่าสนใจ

Close