ป.ป.ส.ขับเคลื่อนงานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

ป.ป.ส. ขับเคลื่อนงานบำบัดรักษา จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 4/2562 พร้อมด้วยหน่วยงานภาคี อาทิ กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง พม.เพื่อเร่งรัดและขับเคลื่อนงานด้านการบำบัดรักษาในช่วงเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ พร้อมแนวทางขับเคลื่อน การดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาในปี 2563

สำหรับผลการดำเนินงานในช่วงระยะที่ผ่านมามีการนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา 191,326 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.25 ของประมาณการเป้าหมาย และจำนวนผู้ใช้ ผู้เสพยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนด และหยุดเสพต่อเนื่องหลังจำหน่ายการบำบัด 3 เดือน (3 Month Remission Rate) คิดเป็นร้อยละ 50.37 และจำนวนผู้ติดยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนด และได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) ร้อยละ 25.30 แนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดต่อเนื่องในปี 2563 มีกิจกรรมที่สำคัญ อาทิ แนวทางการขับเคลื่อนการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง โดยให้โอกาสผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้เข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างมีมาตรฐาน สามารถใช้ชีวิตขั้นพื้นฐานในชุมชน และกลับสู่สังคมได้ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาผู้ที่มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติด เพื่อร่วมกันลดจำนวนผู้ที่มีภาวะทางจิตจากการใช้ยาเสพติดให้ได้รับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้อง สู่เป้าหมายการส่งกลับคืนเป็นพลเมืองในสังคม ตลอดจนแนวทางการขยายศักยภาพของศูนย์ฟื้นฟูฯ เพื่อรองรับผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัดแบบควบคุมตัวผลจากการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาโดยการนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close