ผบ.ตร.ลงนามแต่งตั้ง”สมพงษ์”รรท.ผบช.สตม.

ผบ.ตร. ลงนามแต่งตั้ง "พล.ต.ท.สมพงษ์" เป็นรักษาราชการแทน ผบช.สตม.

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีหนังสือคำสั่งตร. เลขที่ 247/2562 ลงวันที่ 19 เม.ย. เรื่องให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน ใจความว่า ด้วย ก.ตร.ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 19 เม.ย.2562 มีมติให้ความเห็นชอบการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการคัดเลือกแต่งตั้งดำรงตำแหน่งระดับผู้บัญชาการ จำนวน 2 ราย เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72(2) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2559 ลงวันที่ 5 ก.พ.2559 ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน ดังนี้ 1.พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 2.พล.ต.ท.วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่นคงแห่งชาติ) รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ข่าวน่าสนใจ

Close