ปปง.ตั้งศูนย์ปราบโกงเลือกตั้งส.ส.

ปปง.ตั้งศูนย์ปราบโกงเลือกตั้ง ส.ส. - เตือนผู้สมัครระมัดระวังกิจกรรมทางการเมือง

พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. กล่าวว่า สำนักงาน ปปง. ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขึ้น เพื่อดำเนินการประสานและปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ซึ่งตามมาตรา 73 วรรคหนึ่งและวรรคสาม บัญญัติให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

โดยศูนย์ปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางในการประสานรับ และส่งเรื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับพฤติกรรม การกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานเพื่อขยายผลในการดำเนินการตามกฎหมาย และรับหรือส่งรายงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับคดีเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปปง. จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่ลงสมัครเป็น ส.ส. ขอให้ระมัดระวังการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองหรือการหาเสียงทุกรูปแบบ ในลักษณะดังกล่าว เนื่องจากจะเข้าข่ายเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งอาจถูกยึดและอายัดทรัพย์ได้ นอกจากนี้หากบุคคลใดมีพฤติการณ์ในการโอนหรือรับโอนทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดก็อาจต้องถูกดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กล่าวโดยสรุปแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นอกจากจะถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินแล้ว ตัวผู้กระทำความผิดเอง ผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ หรือนอมินี ที่รับโอนทรัพย์สินจากผู้กระทำความผิดทุกคน ก็ยังอาจต้องถูกลงโทษจำคุกในความผิดฐานฟอกเงินด้วย

 

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close