“อรรถพล ใหญ่สว่าง”อดีตอสส.ผงาดนั่งปธ.ก.อ.

อัยการทั่วประเทศเทคะเเนนเลือก "อรรถพล ใหญ่สว่าง" นั่งปธ.ก.อ.คนเเรก ตามกฎหมายใหม่

สำนักงานอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ ได้มีการตรวจนับคะแนนเลือกประธาน ก.อ.และ ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยในส่วนของประธาน ก.อ. มีผู้สมัครเข้ารับเลือกจากคะเเนนเสียงของอัยการทั่วประเทศยกเว้นอัยการผู้ช่วย จำนวน 5 คนประกอบด้วย 1.นายทวีศักดิ์ วรพิวุฒิ อดีตรองอัยการสูงสุด 2.นายปรีชา วราโห อดีตรองอัยการสูงสุด 3.นายพชร ยุติธรรมดำรง อดีตอัยการสูงสุด 4.นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ อดีตอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร เเละ 5.นายอรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตอัยการสูงสุด มีการเริ่มนับคะเเนนตั้งเเต่เวลา 9.30น.-13.13 น. มีบัตรลงคะเเนนจำนวน 3,061 ใบผลปรากฏว่าผู้ที่ได้รับคะเเนนสูงสุดเรียงลำดับดังนี้

อันดับ 1.นายอรรถพล ใหญ่สว่าง ได้คะเเนน 1,810 คะเเนน อันดับ 2.นายพชร ยุติธรรมดำรง 1,036 คะเเนน 3.นายทวีศักดิ์ วรพิวุฒิ 91 คะเเนน อันดับ 4.นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ได้ 63 คะเเนน อันดับ 5.นายปรีชา วราโห ได้ 61 คะเเนน

สำหรับ คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเลือกเป็นประธาน ก.อ. จะเป็นผู้รับบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และเคยรับราชการเป็นข้าราชการมาแล้วในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีอัยการหรืออธิบดีอัยการ ภาคหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า ทั้งนี้ต้องไม่เคยเป็นสมาชิกหรือเป็นเจ้าหน้าที่พรรคการเมืองในระยะสิบปีก่อนได้รับเลือกโดยประธาน ก.อ. มีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ส่วน ก.อ. ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปีนับแต่วันที่ อสส. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็น ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยประธาน ก.อ. และ ก.อ.ผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่งได้วาระเดียว

 

 

 

ข่าวน่าสนใจ

Close