กรมคุมประพฤติประกาศราชกิจจาฯมาตรฐานทำงาน

กรมคุมประพฤติประกาศมาตรฐานแห่งชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ

นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เผยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการคุมประพฤติ ซึ่งลงนามโดย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานกรรมการคุมประพฤติ เรื่องมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นมืออาชีพ และการทำงานเป็นมาตรฐาน เสริมสร้างความมั่นใจให้กับสังคม และเป็นหลักประกันความปลอดภัยของสังคมจากผู้กระทำผิดในระบบการคุมประพฤติ ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2562
.
อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า จากการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ที่ขยายอัตราโทษในความผิดที่สามารถให้รอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ และคุมความประพฤติไว้ และเพิ่มเติมเงื่อนไขการคุมความประพฤติ รวมทั้งจัดทำกฎหมายใหม่ ได้แก่ พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 และอนุบัญญัติ จำนวน 19 ฉบับ พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 รวมถึงมีการกำหนดมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประกอบกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคุมประพฤติตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559 ในมาตรา 10 (3) ให้คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงานต่างๆ ของพนักงานคุมประพฤติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  ดังนั้นทางกรมคุมประพฤติจึงจำเป็นต้องมีมาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติฉบับนี้ เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้พนักงานคุมประพฤติได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นมืออาชีพ และมีประสิทธิภาพ อันส่งผลให้สามารถคัดกรองผู้ที่ไม่สมควรได้รับโทษจำคุก ให้ได้รับการควบคุมสอดส่องและแก้ไขผู้กระทำผิดที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความเสี่ยงและสภาพปัญหา เพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำ
อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ ประกอบด้วยหลักการสืบเสาะและพินิจ การคุมความประพฤติ การทำงานบริการสังคม การสงเคราะห์ การติดตามในชุมชน ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาสังคม และความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อให้งานคุมประพฤติเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ข่าวน่าสนใจ

Close