ฟ้องศาลยกคำสั่งเถรสมาคมห้ามใช้วัดชุมนุมฯ

กลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดินยื่นฟ้องศาลปกครอง ขอให้ยกเลิกคำสั่งเถรสมาคมห้ามใช้วัดชุมนุมฯ

กลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดิน ยื่นฟ้องศาลปกครองขอให้ยกเลิกคำสั่งเถรสมาคมห้ามใช้วัดชุมนุมฯกลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดิน นำโดย นายพงศ์นรินทร์ อมรรัตนา ทนายความ ดร.จรูญ วรรณกสิณานนท์ และ น.อ.(พิเศษ)วินัย เสวกวิ เดินทางมาศาลปกครอง เพื่อยื่นฟ้องศาลปกครองให้ยกเลิกคำสั่งมหาเถรสมาคม กรณี ห้ามใช้วัดเป็นสถานที่ชุมนุม หรือสัมมนา หรือจัดกิจกรรม เพราะขัดต่อรัฐธรรมนูญหลายมาตรา เช่น ม.44 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ และปราศจากอาวุธ ม. 34 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียนและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น ม. 25, 5, 78, และ67

นอกจากนี้ ยังขัดกับหลักอปริหาณิยธรรม จงหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ และ เมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิก และพร้อมเพรียงกันทำกิจที่สงฆ์พึงทำ(หรือที่ชาวพุทธพึงทำ) และในเวลา 14.00 น. จะเดินทางไปยื่นที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ต่อไป

ข่าวน่าสนใจ

Close