ชาดก 500 ชาติ

 • ชาดก 500 ชาติ

  เทวธรรมชาดก (มีคลิป)

           ณ.  พระวิหารเชตวัน นครสาวัตถี  เศรษฐีเจ้าสำอางผู้รักความสบายเมื่อได้ฟังพระพุทธโอวาทก็เกิดความเลื่อมใสในสัจธรรม  ปรารถนาจะมาบวชในพระพุทธศาสนา เศรษฐีเจ้าสำอางเมื่อบวชแล้วก็ยังไม่ละกิเลส  มีข้าว …

  อ่านต่อ »
 • ชาดก 500 ชาติ

  กุกกุรชาดก (มีคลิป)

  ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล  พระภิกษุสงฆ์ในพระเชตวันมหาวิหารพากันสนทนาถึงการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทรงช่วยพระประยูรญาติจำนวนมากบรรลุธรรมได้อย่างวิเศษพระพุทธองค์ทรงทราบถึงข้อสนทนานั้น   จึงโปรดหมู่ภิกษุว่ …

  อ่านต่อ »
 • ชาดก 500 ชาติ

  เวทัพพชาดก (มีคลิป)

  พุทธกาลครั้งหนึ่ง  ยังมีภิกษุชาวสาวัตถุรูปหนึ่ง  มีความอวดดื้อถือดี จนเป็นที่เอือมระอาต่อภิกษุรูปอื่นๆ เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบ  ท่านจึงทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสนานุสติญาณ   แล้วพบว่าภิกษุรูปนี้เมื่อก …

  อ่านต่อ »
 • ชาดก 500 ชาติ

  อปัณณกธรรม (มีคลิป)

  อปัณณกธรรมชาดก    เป็นนิทานชาดกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ได้ตรัสไว้กับอนาถบิณฑิกเศรษฐี  และสาวกของอัญญเดียรถีย์  500  คน  ณ. เชตวันมหาวิหาร  นครสาวัตถี  เนื่องด้วยอัญญเดียรถีย์เหล่านี้ล้วนเป็นคนกลับกลอก …

  อ่านต่อ »
 • ชาดก 500 ชาติ

  โภชาชานียชาดก (มีคลิป)

  โภชาชานียะสินธพ  ม้ามงคลแห่งนครพาราณสีได้กระทำความเพียรอันยิ่งใหญ่ แม้ได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสแต่ก็ไม่ละความเพียร พระเจ้าพรหมทัตผู้ปกครองนครพาราณสี แผ่นดินอันกว้างใหญ่สมบูรณ์  มั่งคั่งยากยิ่งจะหาเมืองใ …

  อ่านต่อ »
 • ชาดก 500 ชาติ

  อุจฉังคชาดก (มีคลิป)

  แคว้นโกศล  ในพระราชอำนาจปกครองของพระเจ้าปเสนทิโกศล  สมัยพุทธกาลนั้นบังเกิดเหตุปล้นสะดมบ่อยครั้ง  ละแวกชายแดนสาวัตถีนครหลวง มากมายหลายหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากฝีมือโจรกลุ่มเดียวกันซึ่งทางกา …

  อ่านต่อ »
 • ชาดก 500 ชาติ

  พกชาดก (มีคลิป)

  พระเชตะวันมหาวิหาร  ณ  เวลาในพุทธกาลสมัยหนึ่ง  ยังมีพระภิกษุผู้มีศิลปะในการตัดเย็บ  ย้อมสี  ปะชุนจีวร  ฝีมือดีจนเป็นที่ยอมรับในหมู่สงฆ์ ภิกษุรูปนี้ชาญฉลาดในการทำจีวรให้งาม  ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายพากันขนานน …

  อ่านต่อ »
 • ชาดก 500 ชาติ

  วัฏฏกชาดก

  ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังชนบทแห่งหนึ่งในแคว้นมคธพระพุทธองค์ทรงนำหมู่ภิกษุสงฆ์  เข้าไปในป่าลึกเพื่อแสวงหาที่สงบกระทำรุกขมูล  เจริญภาวนาสู่วิถีแห่งวิโมกษธรรมดังเคยปฏิบัติ …

  อ่านต่อ »
 • ชาดก 500 ชาติ

  ติตติรชาดก

  ณ. นครไพสาลี  จุดกึ่งกลางของราชคฤห์มหานครแห่งขุนเขา  กับสาวัตถีนครหลวงแห่งอารยัน  ในพุทธกาลนั้น  เป็นที่ประทับแรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บัดนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จออกจากรุงราชคฤห์  นำภิกษุทั้งส …

  อ่านต่อ »
 • ชาดก 500 ชาติ

  ทุมเมธชาดก

  นิทานชาดก  ถือเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวโลก  ควรแก่การศึกษา  เพราะนิทานชาดกนี้  คือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแก่พระภิกษุในวาระต่างๆ  เพื่อเป็นแบบอย่างในการทำความดี   นอกจากเราจะได้รั …

  อ่านต่อ »
Close