สนามบินอู่ตะเภาซ้อมแผนรับมือสถานการณ์

สมจริง สนามบินอู่ตะเภาซ้อมแผน อากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉิน เพิ่มความชำนาญในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่

พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ได้มอบหมายให้ นาวาเอก ปัญญา บวรสิทธิรัตน์ รองผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ มาดูแลอำนวยการ การฝึกซ้อมการปฏิบัติ เมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ สนามบินอู่ตะเภา กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

นาวาเอก ปัญญา กล่าวว่า โดยได้กำหนดจัดการฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติ เมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ เนื่องด้วยสนามบินอู่ตะเภา เป็นสนามบินทางทหาร และยังเปิดให้บริการ การบินในเชิงพาณิชย์แก่สายการบินต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการด้านการบินเกิด ความปลอดภัยสูงสุดและมีความพร้อมในการปฏิบัติ กรณีอากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินกองการบินทหารเรือ จึงได้จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติฯ โดยมีวัตถุประสงค์ในการฝึกเพื่อให้หน่วยที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในแผนการ ปฏิบัติฯ และเพิ่มความชำนาญในการปฏิบัติ อันจะเป็นการเสริมสร้างความพร้อม และลดความ เสียหายที่เกิดจากอากาศยาน เกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ สำหรับผลการฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยต่างๆที่เข้า ร่วมรับการฝึกมีความเข้าใจในหน้าที่ที่รับผิดชอบ การประสานงานระหว่างหน่วยงานเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยขึ้นตรงกองการบินทหารเรือ หน่วยงาน และส่วนราชการ ภายนอก กองการบินทหารเรือเป็นอย่างดี ส่งผลให้การฝึกซ้อมในครั้งนี้บังเกิดผลสมบูรณ์เป็นไปตาม โดยกำลังพลผู้เข้าร่วมการฝึกสามารถนำประสบการณ์ และบทเรียนต่างๆที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ และนำไปปรับปรุงหลักการปฏิบัติตามแผนฯ เพื่อให้ สนามบินอู่ตะเภามีความพร้อมสูงสุดในการให้บริการการบินทั้งแก่ อากาศยานของรัฐและอากาศ ยานของพลเรือน เป็นไปด้วยความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

ข่าวน่าสนใจ

Close