มติกกต.ชี้รมว.กต.ขาดคุณสมบัติปมเมียถือหุ้นเกิน5%

กกต. มีมติ ชี้ "ดอน" รมว.กต. ขาดคุณสมบัติปมภรรยาถือหุ้นเกิน 5% ชงศาลรธน.ฟันผิด

ผู้สื่อข่าว รายงานว่าในการประชุมกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อสัปดาห์ก่อนได้มีมติเสียงข้างมากชี้ขาด การถือครองหุ้นของ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 264 ประอกอบมาตรา 187 ที่บัญญัติไม่ให้รัฐมนตรีถือครองหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือในกรณีประสงค์จะได้รับประโยชน์จากหุ้นที่ถือครองให้แจ้งประธานป.ป.ช.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง จนอาจเป็นเหตุให้ต้องพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 และขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักกฎหมายของทางสำนักงาน กกต. ดำเนินการยกร่างคำร้องเพื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวมาจากการที่ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคเพื่อไทย ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 1 พ.ค.60 ขอให้กกต.ตรวจสอบการถือครองหุ้นสัปทานของ 9 รัฐมนตรีที่ประกอบไปด้วย นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ,นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง,นายพิเชฐ ดุรงคเวโรรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์,นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในขณะนั้น ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในขณะนั้น

หลังรัฐธรรมนูญ 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อ 6 เม.ย. ซึ่ง กกต.ได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นตรวจสอบ และรายงานว่า การถือครองหุ้นของรัฐมนตรี 8 คนนั้น ไม่มีปัญหาเห็นควรที่กกต.จะยุติ มีเพียง นายดอน ที่อาจมีปัญหาขัดรัฐธรรมนูญ เนื่องจากคู่สมรสถือครองหุ้นในธุรกิจอยู่เกินกว่าร้อยละ 5 และไม่มีการแจ้งต่อป.ป.ช.ภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด

ซึ่งที่ประชุมกกต.ก็ได้มีมติ ในชั้นแรกเท่ากัน 2 ต่อ 2 ทำให้ นายศุภชัย สมเจริญ ประธาน กกต. ออกเสียงชี้ขาดอีก 1 เสียง จึงกลายเป็นมติเสียงข้างมาก 3 ต่อ 2 ว่าการถือครองหุ้นของนายดอนเข้าข่ายทำให้ขาดคุณสมบัติ และให้เสนอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

นอกจากนี้ ยังเหลือคำร้องกรณีการถือครองหุ้นของ 3 รัฐมนตรีที่ประกอบด้วย นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม,นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ยังดำเนินการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จ

 

ข่าวน่าสนใจ

Close