ประจวบเปิดตลาดประชารัฐสร้างรายได้

ไม่ทอดทิ้ง! หน่วยงานประจวบเปิดตลาดประชารัฐสร้างรายได้ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่

ที่บริเวณถนนเลียบชายหาดทะเลอ่าวประจวบติดกับสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับเทศบาลเมืองประจวบฯ สถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบฯ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการตลาดประชารัฐเพื่อช่วยเหลือเกษตรกให้มีรายได้

โดยนายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในระดับฐานรากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่จำหน่ายสินค้า เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐ รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน เกษตรกร พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการที่มีรายได้น้อย ซึ่งโครงการตลาดประชารัฐจะทำให้ประชาชน พ่อค้า แม่ค้า มีแหล่งจำหน่ายผลผลิตและสินค้า เกิดการสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและครอบครัวให้มีความสุขยิ่งขึ้นตามลำดับ ซึ่งตลาดประชารัฐดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พ.ค.-3 มิ.ย. 61 โดยภายในงานมีสินค้าเกษตรต่างๆและสินค้าแปรรูปการเกษตร มาจำหน่าย อาทิสับปะรด มะพร้าว ปศุสัตว์ และเครื่องนุ่งห่ม ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน รวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สากล โดยเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ไม่มีสถานที่จำหน่ายสินค้า เพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ข่าวน่าสนใจ

Close