5หน่วยงานรัฐทำข้อตกลงMouฝึกอาชีพผู้ต้องขัง

5 หน่วยงานรัฐ ร่วมบันทึกข้อตกลง (Mou) ฝึกอาชีพผู้ต้องขัง สร้างโอกาสก่อนพ้นโทษ ตามโครงการประชารัฐร่วมสร้างงานสร้างอาชีพ

ที่ห้องประชุมอาคารฝ่ายการศึกษา เรือนจำจังหวัดสตูล นายศักดา วิทยาศิริกุล ปลัดจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมตามโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง ครั้งที่ 1/2561 และทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ(Mou) ระหว่าง สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล เรือนจำจังหวัดสตูล สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล และสภาหอการค้าจังหวัดสตูล ทั้งนี้ทางหน่วยงานที่ร่วมทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนั้น มีหน้าที่ประสานงาน และให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการหรือนายจ้างในการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดสตูล และการรับผู้ต้องขังที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมราชทัณฑ์กำหนด เข้าฝึกอาชีพในสถานกระกอบการส่งเสริมการมีงานทำโดยการจัดสาธิตการฝึกทักษะอาชีพอิสระระยะสั้นแก่ผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ จัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แนะแนวอาชีพ ให้ข้อมูลข่าวสาร ตลาดแรงงาน ให้คำปรึกษาแนะนำการประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่ การหาทำเล การคำนวณต้นทุน การหาตลาด การหาแหล่งเงินทุน และการบริหารจัดการ และอื่นๆ เป็นต้น สำหรับหรับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดสตูล มีทั้งสิ้นรวม 1,084 คน แยกเป็นชาย 977 คน หญิง 107 คน ปัจจุบันมีการฝึกอาชีพเป็นช่างไม้ ช่างจักรสาร ช่างเชื่อง ช่างสี ช่างก่อสร้าง แรงงานรับจ้างเช่น รับจ้างเย็บอวน ส่วนผู้ต้องขังหญิงมีการฝึกอาชีพ ช่างเสริมสวย และซักรีด

ข่าวน่าสนใจ

Close