กสร.ย้ำ1พ.ค.นายจ้างต้องให้ลูกจ้างหยุดงาน

กสร.ย้ำนายจ้างให้ลูกจ้างหยุดปฎิบัติงาน เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม ตามกฎหมาย หากฝ่าฝืนโทษสูงสุดจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานและให้ผู้ใช้แรงงานได้ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ กสร.จึงขอให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายโดยจัดให้ลูกจ้างได้หยุดงานในวันแรงงานแห่งชาติและจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง สำหรับนายจ้างที่ไม่อาจให้ลูกจ้างหยุดงานได้ เนื่องจากลูกจ้างทำงานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ งานในกิจการโรงแรม สถานมหรสพ ร้านขายอาหาร ร้านขายเครื่องเดิม สโมสร สมาคม สถานพยาบาล สถานบริการท่องเที่ยว งานในป่า งานในที่ทุรกันดาร งานขนส่ง และงานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานต้องทำติอต่อกันไปถ้าหยุดจะเสียหายกับงาน ให้นายจ้างตกลงกับลูกจ้างว่าจะให้หยุดชดเชยในวันอื่นแทนหรือจะจ่ายค่าทำงาน ในวันหยุดให้กับลูกจ้าง

กรณีที่ตกลงกันว่าจะจ่าย ค่าทำงานในวันหยุดนั้น นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 1 เท่าของค่าจ้างในวันทำงานปกติ สำหรับลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด และจ่ายเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 2 เท่าของค่าจ้างในวันทำงานปกติ สำหรับลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดและหากมีการทำงานล่วงเวลานายจ้างจะต้องจ่ายค่าล่วงเวลาในอัตราไม่น้อยกว่า 3 เท่าของอัตราค่ำจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามชั่วโมงที่ให้ลูกจ้างทำ

อย่างไรก็ตาม หากนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง จะมีความผิดตามกฎหมายโดยมีอัตราโทษสูงสุดคือจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากลูกจ้าง นายจ้างมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ถึง 10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่โทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 3

ข่าวน่าสนใจ

Close