เหล่ากาชาดจังหวัดพังงาเพิ่มความรู้เรื่องภัยพิบัติ

เหล่ากาชาดจังหวัดพังงา นำจิตอาสา อส.กาชาดไทย เข้าเพิ่มความรู้เรื่องภัยพิบัติและการช่วยเหลือ พร้อมรับมือเมื่อยามเกิดภัยพิบัติ

นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมใจบรรเทาภัยพิบัติ ประจำปี 61 โดยมีนางไขแสง ศักดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา คณะกรรมการเหล่ากาชาด ร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงแรมภูงา อ.เมือง จ.พังงา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้จิตอาสา อาสาสมัครกาชาดไทย ให้จิตอาสาได้มีความรู้เรื่องภัยพิบัติและการช่วยเหลือ มีส่วนร่วมในการแจ้งข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ เนื่องจากจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความเสี่ยงจากภัยพิบัติด้านต่างๆอาจส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้ จึงต้องเพื่อถ่ายทอดความรู้เพิ่มเติมเรื่องภัยพิบัติ การประเมินความเสี่ยง ความเสียหายบรรเทาทุกข์และการฟื้นฟูบูรณะกรณีเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ แก่อาสาสมัครกาชาดที่ผ่านการอบรมมาแล้ว

นางไขแสง ศักดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา กล่าว สภากาชาดไทยมีนโยบายดำเนินงานจิตอาสา อาสาสมัครกาชาดไทย ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดได้ทำกระบวนการการจัดตั้งแกนนำเครือข่ายจิตอาสาในแต่ละระดับได้แก่ ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน เพื่อเป็นแกนนำในการนำทีมระดมเครือข่ายในการช่วยเหลือประชาชนในชุมชนและเพื่อเป็นผู้ประสานงานหลักของเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอและจิตอาสาในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานอาสาสมัครในชุมชนที่มีความเชื่อมโยงและเกิดความยั่งยืนในด้านต่างๆ เช่น ด้านการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัยในชุมชน ด้านการบรรเทาภัยพิบัติ ด้านความต้องการโลหิตในพื้นที่ และด้านความต้องการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย

ข่าวน่าสนใจ

Close