สำรวจบันได 7 ขั้นของสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง

หุบกะพง เป็นโครงการในพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดการพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน และทดลองด้านการเกษตรแผนใหม่บนพื้นที่แห้งแล้ง โดยเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินเหล่านี้ได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตร ตั้งแต่ปี 2514

ขณะที่การดำเนินงานของสหกรณ์ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางในการบริหารงานสหกรณ์ มาโดยตลอด จนสามารถแก้ไขปัญหาของสมาชิกตั้งแต่การผลิต ไปจนถึง การจำหน่ายสินค้าออกสู่ท้องตลาด และเพื่อเป็นการเสริมสร้างให้กลุ่มของสหกรณ์มีความเข้มแข็งมากขึ้น ในปีนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้ใช้คู่มือบันได 7 ขั้น สำรวจปัญหาทุกขั้นตอนของกลุ่มต่าง ๆ จนพบว่า ทุกกลุ่มอาชีพของหุบกะพง มีความเข้มแข็ง สมาชิกสหกรณ์เข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี ทั้งยังซื่อสัตย์และยึดถือผลประโยชน์ของสหกรณ์เป็นที่ตั้ง ส่วนที่ยังต้องพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ การพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งยังต้องวางแผนลดต้นทุนการผลิต และหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ซึ่งผลการนำบันได 7 ขั้น มาใช้ในการขับเคลื่อนในครั้งนี้จะนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาสหกรณ์ให้เกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

Close