ทุมเมธชาดก

ชาดก ว่าด้วย การใช้อำนาจให้เป็นประโยชน์

นิทานชาดก  ถือเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวโลก  ควรแก่การศึกษา  เพราะนิทานชาดกนี้  คือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแก่พระภิกษุในวาระต่างๆ  เพื่อเป็นแบบอย่างในการทำความดี   นอกจากเราจะได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินในนิทานแล้ว  เรายังได้รับหลักธรรมที่แฝงมากับนิทานนี้ เพื่อนำมาไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดคุณประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น

          ทุมเมธชาดก  การใช้อำนาจให้เป็นประโยชน์ ณ  แคว้นพาราณสี  ริมฝั่งคงคามหานที  แผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์  เหล่าประชาชีต่างใช้ชีวิตอย่างมีความสุข   ในวาระประสูติกาลของเจ้าชายพระองค์น้อย  ประชาชนทั้งแคว้นได้ออกมาร่วมแซ่ซ้องถวายพระพร  ทั้งเมืองเต็มไปด้วยความยินดี  ปลื้มปิติ

                ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานนับหลายปี  แต่ความปลื้มปิติของชาวพสกนิกรที่มีต่อเจ้าชายพระองค์น้อยของพวกเขาก็ยังคงอยู่ทุกวันเวลามิเคยเลือนหาย เจ้าชายน้อยนาม  พรมทัต  ทรงเป็นสิ่งล้ำค่าสูงสุดของแคว้นพาราณสี เจ้าชายน้อยทรงเพียบพร้อมในสรรพสิ่งตามสมควรแก่ขัตติยราช  มีชีวิตวัยเด็กด้วยความเกษมสำราญ จากวัยกุมารน้อยสู่วัยหนุ่ม  เจ้าชายพรมทัตทรงเจนจบกระบวนรบและศาสตราวุธดุจขุนทหารที่แข็งแกร่ง  ด้วยทรงพระปรีชาสามารถ  และความโอบอ้อมอารีของเจ้าชาย  ทำให้ชาวพสกนิกรทวีความจงรักภักดีเชิดชูมากยิ่งขึ้น

                พรมทัตกุมารมิได้ทรงหลงใหลในคำเยินยอสรรเสิญแต่ประการใด  ยังคงเฝ้าดูและห่วงใยพสกนิกรด้วยความรักใคร่

                เมื่อเจ้าชายพรมทัตได้พระราชทานเป็นมหาอุปราช  ก็ทรงทำหน้าที่ได้อย่างดี     ออกเสด็จเยี่ยมประชาชนอย่างใกล้ชิด ซ้ำร้ายยิ่งกว่านั้น  เจ้าชายพรมทัตยังทรงพบว่าราษฎรส่วนใหญ่เกียจคร้าน  ไม่ทำมาหากินหวังพึ่งแต่ผีสางเทวดาเอาแต่เซ่นไหว้  บูชายัญ

                นานวันเข้า  สัตว์ที่ถูกฆ่าเพื่อนำมาเซ่นไหว้บูชายัญก็มากขึ้น  เสียงร้องโหยหวนเจ็บปวด  ทนทุกข์ทรมานดังระงมไปทั่วเมือง  เป็นที่น่าสังเวชใจยิ่งนัก เมื่อผู้คนเกียจคร้านไม่ทำมาหากินหวังพึ่งแต่ผีสางเทวดา  นานไปความจน  ความอดอยาก  ก็เป็นเหตุให้มีโจรผู้ร้ายอยู่ทั่วเมือง

                เจ้าชายพรมทัตแม้จะทรงรู้ว่าความเชื่อผิดๆ  ของชาวบ้านเป็นสาเหตุของปัญหา  ก็มิได้ทรงใช้อำนาจทำลายโดยทันที  กลับเสด็จไปบูชาเจ้าพ่อต้นไทรร่วมกับชาวบ้านแทน

                ต่อมาราชาแห่งพาราณสีก็เสด็จสวรรคต  องค์อุปราชพรมทัตได้ขึ้นครองบัลลังก์แทน  ทรงพระนาม  พระเจ้าพรมทัต เมื่อได้ครองราชย์พระเจ้าพรมทัตก็ทรงปราบปรามเหล่าโจรผู้ร้าย  และทำนุบำรุง ปวงประชาเป็นอย่างดี

                เมื่อชาวบ้านทั่วแคว้นพาราณสีได้ทราบข่าวการเซ่นไหว้ของพระเจ้าพรมทัติก็เกิดความกลัว  สิ่งนี้นั่นเองที่ทำให้ชาวบ้านเกิดสติ  คิดพิจารณาผิดชอบชั่วดี

                ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  ชาวบ้านแคว้นพาราณสีก็ขยันทำมาหากินเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ชาวบ้านต่างดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข จากนั้นแคว้นพาราณสีของพระเจ้าพรมทัตก็สงบสุขร่มเย็น  เป็นแผ่นดินธรรมไปตลอดรัชสมัย

ข่าวน่าสนใจ

Check Also

Close
Close